Stan środowiska w Gorzowie Wlkp. w latach 2000-2001

I.
CHARAKTERYSTYKA GORZOWA
II. POWIETRZE
III. HAŁAS I PROMIENIOWANIE
IV. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
V. WODY POWIERZCHNIOWE
VI. WODY PODZIEMNE
VII. ODPADY
VIII. GLEBY
IX. PRZYRODA
X. POWAŻNE AWARIE
XI. WYBRANE PROBLEMY