Stan środowiska w Gorzowie Wlkp. w latach 2000-2001

X. POWAŻNE AWARIE


fot. PSP
Średni samochód ratowniczo-gaśniczy KM PSP w Gorzowie

 

1. Awarie przemysłowe i inne miejscowe zagrożenia

Jan Figura
Tomasz Parada

1.1 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

Nadzwyczajne zagrożenie środowiska posiada wiele definicji, ale przede wszystkim mówiąc o zagrożeniu środowiska mamy na myśli zagrożenie spowodowane gwałtownym zdarzeniem, które może wywołać znaczne zniszczenie środowiska lub pogorszenie jego stanu, stwarzające powszechne niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. Obecnie termin nadzwyczajnego zagrożenia środowiska został zastąpiony pojęciem poważnej awarii (zmianę wprowadziła Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska). Przez poważną awarię należy rozumieć zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w którym występuje jedna lub więcej substancji niebezpiecznych, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Wprowadzono również pojęcie poważnej awarii przemysłowej, przez co należy rozumieć poważną awarię w zakładzie.
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska (poważne awarie), związane z awariami instalacji przemysłowych, nieodłącznie towarzyszą naszej cywilizacji. Pomimo stosowania coraz doskonalszych zabezpieczeń zagrożenie będzie systematycznie wzrastało wraz z rozwojem gospodarczym. Według rejestru prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w skali kraju zdarza się rocznie 150-200 nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. Rzeczywista liczba tego typu zdarzeń jest prawdopodobnie wyższa, ponieważ część zdarzeń lokalnych może nie być zarejestrowana.
Nieuchronność zdarzeń żywiołowych oraz awarii urządzeń technicznych, instalacji i środków transportowych wymusza tworzenie zabezpieczeń zmniejszających prawdopodobieństwo występowania tych zagrożeń. Powoduje także bardziej celowe i racjonalne wykorzystywanie środków służących do przeciwdziałania ich negatywnym skutkom. Niektóre z rozwiązań systemowych były tworzone i doskonalone przez dziesiątki lat i osiągnęły zadowalający poziom sprawności, np. ochrona przeciwpożarowa. Inne mają mniejszą tradycję i ich formy są dopiero kształtowane.
Każda awaria przemysłowa charakteryzuje się własnym, niepowtarzalnym przebiegiem oraz różnorodnością przyczyn i bezpośrednich skutków. Tak więc prognozowanie skutków awarii jest trudne, a często wręcz niemożliwe.

1.2. Charakterystyka zagrożeń na terenie Gorzowa

Gorzów leży na obu brzegach Warty, u ujścia Kłodawki, na skraju Wysoczyzny Gorzowskiej i Pradoliny Toruńsko-Eberswwaldzkiej, na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 3 Jelenia Góra - Szczecin, nr 22 Kostrzyn - Elbląg, nr 133 Gorzów - Wałdowice, nr 155 Gorzów - Recz i nr 158 Gorzów - Drezdenko. Jest tu węzeł kolejowy na linii Kostrzyn - Krzyż, z linią boczną do Skwierzyny.
W latach 2000-2001 na terenie Gorzowa znajdowało się kilka instalacji mogących stwarzać zagrożenie w przypadku wystąpienia awarii z udziałem środków toksycznych. Były to:
- instalacja amoniakalna, kwasu solnego i octowego w Zakładach Włókien Chemicznych "Stilon",
- instalacja amoniakalna Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej,
- instalacja kwasu solnego, ługu sodowego, oleju napędowego i maszynowego oraz gazu ziemnego w Elektrociepłowni "Gorzów",
- instalacja chloru w stacji uzdatniania wody w Siedlicach, należąca do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (zlikwidowana w 2001 r.).
Ponadto w obrębie granic administracyjnych miasta znajduje się węzeł kolejowy PKP, przez który codziennie przejeżdża pewna ilość materiałów niebezpiecznych i szczególnie niebezpiecznych, stanowiących potencjalne zagrożenie dla otaczających obszarów. Wszystkie zagrożenia występujące na terenie miasta mają opracowane szczegółowe procedury reagowania.
Wszystkie prognozy związane z oddziaływaniem materiałów niebezpiecznych na środowisko sporządzane są przy zastosowaniu specjalnie przystosowanego do użytku na terenie Gorzowa programu komputerowego, uwzględniającego wszystkie znane warunki zdarzenia kryzysowego.
Główne zagrożenia na terenie Gorzowa mogą powodować awarie powstające podczas:
- transportu wewnętrznego i magazynowania,
- transportu drogowego,
- transportu kolejowego.

1.2.1. Zagrożenia ze strony transportu wewnętrznego i magazynowania

Spośród instalacji, które można zaliczyć do najbardziej niebezpiecznych i których awaria mogłaby wywołać lawinowe skutki, wykraczające poza teren zakładu, należy przede wszystkim zaliczyć amoniakalną instalację chłodniczą w ZWCh "Stilon". Ilość zgromadzonego w instalacji amoniaku jest duża, a zagrożenie zwiększa bardzo niekorzystne usytuowanie zakładu blisko osiedli mieszkaniowych. W przypadku nawet niezbyt dużej awarii należy liczyć się z realnym zagrożeniem dla kilkunastu tysięcy mieszkańców osiedli Dolinki i Górczyn.
ZWCh "Stilon", posiada nowoczesne wyposażenie sygnalizujące niekontrolowane uwolnienie się amoniaku do środowiska oraz własny, całodobowo dyżurujący, nowocześnie wyposażony Oddział Ratownictwa Technicznego i Chemicznego, wspierany na stałe ratownikami chemicznymi z innych jednostek oraz zamontowanymi przy zbiornikach z amoniakiem armatkami wodnymi.
Stałym zagrożeniem dla miasta są też zlokalizowane w granicach administracyjnych stacje paliw płynnych i gazowych. Aktualnie w mieście funkcjonują 22 ogólnodostępne stacje benzynowe i gazowe, 9 stacji gazowych, 6 zakładowych stacji benzynowych oraz 4 hurtownie paliw. Funkcjonujące na terenie miasta stałe stacje paliw płynnych posiadają zbiorniki mogące pomieścić: 1970 Mg oleju napędowego, 1840 Mg benzyny i 68 400 m3 gazu. Ponad połowa z tych stacji to obiekty bardzo nowoczesne, posiadające wszelkie wymagane zabezpieczenia, a pozostałe to niewielkie obiekty, z reguły zakładowe, których ilość się ciągle zmniejsza. Proponowane rozwiązanie realizacji dostaw paliw i gazu do stacji benzynowych i gazowych wyłącznie w godzinach od 20.00 do 6.00, zmniejsza możliwość kolizji cystern w natężonym w godzinach dziennych ruchu miejskim, lecz nie daje 100% bezpieczeństwa.
Kolejnymi zagrożeniami są sieci doprowadzające media do zakładów pracy, obiektów publicznych i budynków mieszkalnych. W poprzednich rozdziałach znajdują się szczegółowe charakterystyki sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i bytowo-gospodarczej oraz miejskiej oczyszczalni ścieków, natomiast charakterystykę sieci energetycznej, gazowniczej i ciepłowniczej przedstawiono w poprzedniej edycji raportu dostępnej na stronie internetowej www.gorzow.pios.gov.pl.

1.2.2. Zagrożenia ze strony transportu drogowego

Poważne zagrożenie dla miasta stwarzają krzyżujące się w mieście szlaki komunikacji samochodowej, którymi tranzytem przewożone są m.in. różnego rodzaju materiały niebezpieczne. Pojazdy przemieszczające się głównymi ulicami miasta, wśród zwartej zabudowy mieszkaniowej, najczęściej pokonują także mosty drogowe na Warcie i Kanale Ulgi. W przypadku niespodziewanej awarii lub kolizji drogowej wąskie ulice i mosty mogą zostać całkowicie zablokowane, zagrożone może być życie i zdrowie osób przebywających w śródmieściu i mieszkańców pobliskich posesji, a także może dojść do skażenia wód powierzchniowych.

1.2.3. Zagrożenia ze strony transportu kolejowego

Szlaki kolejowe z racji dużej masy przewożonych towarów, w tym również środków chemicznych o właściwościach toksycznych, stanowią poważne zagrożenie dla otoczenia w przypadku wystąpienia katastrofy. Miejscem katastrof kolejowych są najczęściej stacje kolejowe i rozrządu lub ich sąsiedztwo.
Materiały niebezpieczne i szczególnie niebezpieczne przewożone są na trasie Kostrzyn - Gorzów - Krzyż. Na terenie węzła kolejowego w Gorzowie, w rejonie siedemnastotysięcznego osiedla Słoneczne, zlokalizowana jest stacja rozrządowo-towarowa - miejsce formowania i postoju pociągów towarowych. Przez teren węzła przewożone są głównie materiały pędne (ok. 40 000 Mg/a), gazy skroplone (10 000 Mg/a), kwasy i wodorotlenki (ok. 1000 Mg/a) i amoniak (1200 Mg/a). Ilość materiałów niebezpiecznych przewożonych przez węzeł w Gorzowie, w stosunku do danych z innych węzłów kolejowych w województwie lubuskim, jest niewielka. Jest to dla PKP linia o znaczeniu lokalnym, stąd też nakłady inwestycyjne na jej utrzymanie są niewielkie. Wynikają stąd zagrożenia wywołane dekapitalizacją infrastruktury kolejowej.
Linia kolejowa biegnie wzdłuż Warty na liczącej 50 przęseł estakadzie o łącznej długości 906 m, oddanej do eksploatacji 15 października 1914 r. Przebiega ona przez gęsto zaludnione śródmieście Gorzowa. Przejeżdżają tędy m.in. wagony przewożące środki niebezpieczne, takie jak: amoniak, kwas siarkowy, dwutlenek siarki, czteroetylen ołowiu i etylen ołowiu. Za szczególnie niebezpieczny punkt należy uznać skrzyżowanie dwutorowej trakcji kolejowej Kostrzyn - Krzyż z przebiegającą pod przęsłami estakady drogą krajową nr 3, w bezpośredniej styczności z przeprawą mostową przez Wartę.

1.2.4. Inne zagrożenia

Zagrożenia te wynikają głównie z położenia geograficznego Gorzowa po części w Dolinie Warty, gdzie zawsze istnieje potencjalne zagrożenie powodziowe. System wodny Warty wraz z jej zlewnią, stwarza duże zagrożenie powodziowe dla lewobrzeżnej części miasta. W przypadku wysokich stanów wody może wystąpić konieczność ewakuowania ok. 17,5 tys. ludzi zamieszkujących Zawarcie i Zakanale oraz ok. 700 szt. zwierząt hodowlanych z gospodarstw rolnych, położonych na terenach zagrożonych powodzią.
Warta w granicach miasta jest obwałowana wałami ziemnymi. Wysokość wałów przeciwpowodziowych powyżej Gorzowa wynosi 22,41-22,98 m n.p.m., a poniżej miasta 18,98-20,36 m n.p.m. Warta w Gorzowie posiada system odprowadzenia nadmiaru wody w postaci Kanału Ulgi. Obwałowania Warty i Kanału Ulgi w granicach administracyjnych miasta są w stanie dobrym, jak wynika z opracowania wykonanego w 1999 r. przez Samodzielną Pracownię Technicznej Kontroli Zapór w Dobczycach (IMGW Oddział w Krakowie). Rzędna zera wodowskazu wynosi 15,334 m. n.p.m., a stan alarmowy 4,20 m. Niżej przedstawiono najwyższe odnotowane stany wód Warty w Gorzowie:
- 1872 r. - 6,76 m - zalana została cała południowa część miasta,
- 1950 r. - 6,89 m - zalana została cała południowa część miasta,
- 1997 r. - 4,67 m - w międzywalach utworzyły się rozlewiska, wodami gruntowymi podtopionych zostało około 240 ha użytków zielonych,
- 1999 r. - 5,10 m - rozlewiska w całych międzywalach, około 420 ha użytków zielonych podtopionych zostało wysokimi wodami gruntowymi, część wód Warty spływała Kanałem Ulgi,
- 2002 r. - 5,07 m - rozlewiska w całych międzywalach, około 1192 ha użytków zielonych i gruntów ornych podtopionych zostało wysokimi wodami gruntowymi, część wód Warty spływała Kanałem Ulgi.
Potencjalne zagrożenie powodziowe stwarza również Kłodawka, rzeka niewielka, ale szybko przybierająca, szczególnie w rejonie zasilania wodami spływającymi ze zlewni obejmującej teren miasta. Rzeka w granicach miasta jest częściowo uregulowana, nie posiada wałów powodziowych ani systemu odprowadzania nadmiaru wody.
Na obrzeżach miasta prowadzone są obecnie badania geofizyczne mające na celu rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Prowadzone prace nie powinny mieć znaczącego wpływu na stan środowiska. Wykonawca badań zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w rejonie urządzeń hydrotechnicznych, ujęć wody, wysypisk, obiektów chronionych i zabytkowych oraz instalacji podziemnych. Jednak w przypadku odkrycia złóż, ich późniejsza eksploatacja może doprowadzić do zdarzeń mających znamiona poważnych awarii.

 

2. Analiza sytuacji pożarowej w latach 2000-2001

Hubert Harasimowicz

W 2001 r. liczba zdarzeń odnotowanych przez Komendę Miejską PSP na terenie Gorzowa wzrosła w stosunku do 2000 r. o 15% (149 zdarzeń), w tym liczba odnotowanych pożarów wzrosła o 0,6%, miejscowych zagrożeń o 12%, a liczba alarmów fałszywych o 2,4%.
W 2001 r. znacznie wzrosła liczba interwencji jednostek PSP przy likwidacji skutków miejscowych zagrożeń tj. zdarzeń innych niż pożar i klęska żywiołowa, wynikających z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody (katastrofy techniczne, chemiczne, ekologiczne), stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska.
Odnotowane straty w mieniu ogółem przy wszystkich zdarzeniach w 2001 r. spadły w stosunku do poprzedniego roku o 36% pomimo większej liczby zdarzeń, a straty powstałe w wyniku pożarów były mniejsze aż o 59%. Może to świadczyć o bardziej skutecznych i skoordynowanych działaniach jednostek PSP przy prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych.
W 2001 r. odnotowano 8 wypadków śmiertelnych, co stanowi 100% wzrost w stosunku do 2000 r. - wszystkie miały miejsce przy zdarzeniach drogowych, natomiast liczba rannych wzrosła o 55%, w tym przy pożarach o 100%.


Tabela X.2.1.
Zdarzenia odnotowane przez Komendę Miejską PSP w latach 2000-2001

Liczba pożarów odnotowana w latach 2000-2001 jest porównywalna prawie we wszystkich podstawowych grupach obiektów, wzrosła natomiast zdecydowanie, bo prawie o 100%, liczba pożarów w obiektach użyteczności publicznej - co może świadczyć, że właściciele, użytkownicy i dzierżawcy tych obiektów zbyt mało uwagi zwracają na zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową. Dlatego też działania prewencyjne Komendy Miejskiej PSP zostały ukierunkowane na prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach użyteczności publicznej zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi. W 2001 r. przeprowadzono 172 kontrole w 139 obiektach i ujawniono 300 nieprawidłowości.
Pożar średni występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone: obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa, itp., o powierzchni od 71 do 300 m2 lub objętości od 351 do 1500 m3, lub też lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki o powierzchni powyżej 1 ha i nie większej niż 10 ha.
Pożar mały występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone: obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa, itp., o powierzchni do 70 m2 lub objętości do 350 m3, albo lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki o powierzchni nie większej niż 1 ha.
W 2001 r. znacznie wzrosła liczba pożarów spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych na paliwo stałe (sześciokrotnie) oraz nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych na paliwo gazowe (ośmiokrotnie). Główne przyczyny tych pożarów to nieprawidłowa eksploatacja urządzeń oraz ich zły stan techniczny.
Tabela X.2.2. pokazuje, że w 2001 r. prawie we wszystkich podstawowych grupach obiektów wzrosła liczba miejscowych zagrożeń - w obiektach użyteczności publicznej o 35%, budynkach mieszkalnych o 53%, w środkach transportu o 18%, oraz w innych obiektach o 33%.


Tabela X.2.1.
Obiekty na terenie miasta,w których występowały pożary w latach 2000-2001Rysunek X.2.1.
Ilość pożarów,miejscowych zagrożeń oraz alarmów fałszywych w latach 2000-2001Rysunek X.2.2.
Ilość pożarów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w latach 2000-2001Rysunek X.2.3.
Pożary w zależności od wielkości


Tabela X.2.2.
Obiekty,w których powstały miejscowe zagrożenia

 

3. Analiza zdarzeń na terenie miasta w latach 2000-2001

Hubert Harasimowicz
Tomasz Parada

3.1. Awarie przemysłowe

Zdarzeniem o charakterze typowym dla awarii przemysłowej była awaria w marcu 2001 r. w jednej z baz paliwowych w Gorzowie. Awaria nastąpiła podczas spuszczania paliwa z autocysterny. Wskutek błędnego odczytania wskazania łaty pomiarowej w zbiorniku, przez pracownika bazy paliw, doszło do przepełnienia zbiornika i wylania się ok. 700 litrów oleju. Olej rozlał się po nasypie zbiorników na przyległy teren i dalej poza ogrodzenie zakładu, gdzie przedostał się do kanalizacji deszczowej.
Podjęte działania doraźne, tj. postawienie zapór sorpcyjnych na ciągach kanalizacji deszczowej (przez jednostki PSP) oraz wykonanie bariery biologicznej ograniczającej rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w środowisku gruntowym uniemożliwiły skażenie wód powierzchniowych oraz spowolniły przenikanie produktu do wód gruntowych. Sprawca przeprowadził rekultywację zanieczyszczonego gruntu poprzez zastosowanie jego wymiany.

3.2. Zanieczyszczenia rzek

W latach 2000-2001, a także poprzednich powtarzały się zdarzenia związane z zanieczyszczeniem rzeki Kłodawki substancjami ropopochodnymi. Do zdarzeń dochodziło raz lub dwa razy w roku, po opadach, ale nie tylko. Kłodawka, jako rzeka w dolnym biegu miejska, jest narażona na spływy zanieczyszczeń z kolektorów burzowych wpadających do jej koryta począwszy od ul. Górczyńskiej, a skończywszy na odcinku przyujściowym. Sytuacje takie zawsze powodują zaangażowanie licznych służb ratowniczych i innych służb miejskich zarówno w trakcie zabezpieczania wycieku, jak i poszukiwania sprawcy. Choć rozlewy te nie są z reguły duże, ich powtarzanie się jest znacznym utrudnieniem, szczególnie dla PSP. W rozpatrywanych latach miały miejsce wycieki ropopochodnych do Kłodawki z kolektora burzowego przy ulicach Roosevelta i Górczyńskiej. W obu przypadkach wykrycie sprawcy nie było możliwe. Jest regułą, że cieki ze zlewnią obejmującą tereny ścisłej zabudowy mieszkalnej i przemysłowej zawsze będą w pewnym stopniu zagrożone zanieczyszczeniami wypływającymi z kanalizacji deszczowej.

3.3. Pożary

3.3.1. Pożar składowiska kabli w Czechowie

14 lipca 2001 r. miał miejsce pożar poprodukcyjnych odpadów z tworzyw sztucznych, w tym głównie izolacji z kabli energetycznych, na "dzikim" składowisku materiałowym zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie terenów leśnych w miejscowości Czechów, na przedmieściach Gorzowa. Powierzchnia składowiska wynosiła 1000 m2. W okresie poprzedzającym pożar prowadzone było wypalanie przewodów elektrycznych w celu odzyskania metali kolorowych (do godz. 15.00). Pożar o godz. 17.00 zauważył dozorca zatrudniony w zakładzie usytuowanym obok składowiska. Ustalono, że przyczyną pożaru było pozostawienie miejsca wypalania przewodów bez dozoru i bez należytego ugaszenia żarzących się tworzyw. W wyniku późnego zauważenia pożaru i objęcia nim materiałów podatnych na zapalenie oraz warunków pogodowych sprzyjających rozwojowi pożaru - ogień bardzo szybko się rozprzestrzenił. Do akcji gaśniczej zadysponowano dziesięć samochodów gaśniczych, 9 samochodów specjalnych, a ponadto 3 samochody do dowozu wody na miejsce pożaru. Działania straży pożarnej polegały głównie na podaniu prądów gaśniczych piany ciężkiej oraz wody na palące się składowisko oraz na obronie obszarów leśnych. Podjęto różne, skuteczne działania na rzecz podzielenia składowiska na trzy części (strefy pożarowe) przy użyciu sprzętu ciężkiego - spychacza i koparki. Zapobiegło to rozprzestrzenianiu się pożaru na całe składowisko i umożliwiło skierowanie znaczących sił i środków bezpośrednio w miejsce pożaru. W wyniku tych działań pożar zlokalizowano o godz. 20.00. Natomiast akcję zakończono po całkowitej likwidacji źródeł ognia w dniu 16 lipca 2001 r. tj. po 40 godzinach od chwili zauważenia pożaru.


fot. PSP
Płonące składowisko odpadów w Czechowie - 14 lipca 2001 r.

3.3.2. Wybuch i pożar w hali produkcyjnej "Italian Look"

1 października 2001 r. ok. godz. 12.20 miał miejsce wybuch i pożar w hali produkcyjnej zaparzaczy do kawy Zakładu "Italian Look" Sp. z o.o. w Gorzowie, zlokalizowanego na terenie ZWCh "Stilon". W momencie wybuchu w hali produkcyjnej znajdowało się 28 pracowników. W wyniku eksplozji 8 osób uległo oparzeniu termicznemu w znacznym stopniu. W następstwie odniesionych oparzeń 5 osób zmarło. Pożar, jako następstwo wybuchu, objął swoim zasięgiem powierzchnię 30 m2, w tym szlifierki automatyczne, 5 szlifierek ręcznych oraz drewniane krzesła i pojemniki z tworzyw sztucznych. Nadpalona została również instalacja elektryczna oraz ramy okienne przy cyklonie i instalacji wyciągowej znajdujące się w części hali, gdzie przebiegał proces szlifowania.
Działania ratowniczo-gaśnicze straży pożarnej i służb ratowniczych polegały na ewakuacji osób poszkodowanych, udzielaniu im pierwszej pomocy oraz zabezpieczaniu miejsca zdarzenia, koordynacji działań wszystkich służb ratowniczych i likwidacji skutków pożaru. W akcji uczestniczyło 6 samochodów gaśniczych, 2 samochody operacyjne, a ponadto karetki pogotowia z terenu miasta oraz karetka zakładowej stacji pogotowia. Przypuszczalną przyczyną wybuchu było zapalenie się pyłu aluminiowego od iskry szlifierki kątowej (cięto obudowę przewodu wentylacyjnego przy stanowisku polerowania elementów aluminiowych). Jak ustalono, w hali produkcyjnej nie wyznaczono stref zagrożenia wybuchem, pomimo że stosowana technologia polerownia elementów aluminiowych oraz zaistniały wybuch mieszaniny pyłów aluminiowych z powietrzem - wskazują na konieczność wyznaczenia strefy zagrożenia wybuchem w cyklonie i kanałach wentylacji mechanicznej wyciągowej obsługującej stanowiska polerowania (szlifowania) elementów aluminiowych szlifierkami taśmowymi oraz wokół tych stanowisk. Zarówno obiekt, jak i system wentylacji mechanicznej obsługującej stanowiska polerowania nie były zabezpieczone przed skutkami wybuchu. Należy sądzić, że w tych warunkach część energii wybuchu została skierowana otworami wentylacji przy szlifierkach elementów aluminiowych na stanowiska pracy, na których przebywali pracownicy obsługujący te szlifierki. Duża energia cieplna wybuchu, wraz z palącą się masą pyłu aluminiowego o temperaturze ok. 3000oC skierowanego bezpośrednio na pracowników, spowodowała ich rozległe poparzenia i w konsekwencji ofiary śmiertelne.


fot. PSP
Skutki wybuchu i pożaru w hali produkcyjnej Zakładu "Italian Look " - 1 października 2001 r.

3.4. Udział jednostek PSP przy likwidacji skut ków miejscowych zagrożeń związanych z bioterroryzmem

Po akcji terrorystycznej z 11 września 2001 r. w Nowym Jorku na terenie całego kraju odnotowano liczne przypadki przesyłania do różnych instytucji podejrzanych przesyłek. W żadnym z takich przypadków nie można było wykluczyć zagrożenia związanego z bioterroryzmem. Do rozpoznania i zabezpieczenia tego typu przesyłek włączyła się również PSP, m.in. na terenie Gorzowa PSP uczestniczyła w 6 tego typu działaniach, które polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji osób zagrożonych, zabezpieczeniu oraz zebraniu substancji niewiadomego pochodzenia, transporcie przesyłki oraz przekazaniu jej służbom sanitarno-epidemiologicznym. Działania te prowadzono zgodnie z opracowanymi procedurami pn. "Zasady postępowania służb ratowniczych w przypadku podejrzenia zagrożenia bakteriologicznego spowodowanego bakteriami wąglika". Wszystkie alarmy okazały się fałszywe.