STAN ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W LATACH 2002-2003 
I. CHARAKTERYSTYKA GORZOWA
1.
Charakterystyka miasta
II. POWIETRZE
 
1.
Warunki meteorologiczne w latach 2002-2003
    1.1. Krótka charakterystyka klimatu i uwarunkowań klimatycznych
        1.1.1. Cechy klimatu
        1.1.2. Masy powietrza
 
1.2. Regionalna Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Gorzowie Wlkp.
 
  1.2.1. Zadania
 
  1.2.2. Zakres pomiarów i obserwacji
 
1.3. Warunki meteorologiczne w Gorzowie Wlkp. w latach 2002-2003
      1.3.1. Temperatura powietrza
      1.3.2. Ciśnienie atmosferyczne
      1.3.3. Wiatr
      1.3.4. Opad atmosferyczny
      1.3.5. Wilgotność powietrza
      1.3.6. Usłonecznienie
      1.3.7. Zachmurzenie
      1.3.8. Pokrywa śnieżna
      1.3.9. Zamarzanie gruntu
    1.4. Wpływ pogody na rozkład zanieczyszczeń w środowisku naturalnym
  2. Emisja zanieczyszczeń do powietrza
 
2.1. Elektrociepłownia Gorzów
 
2.2. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gorzów
  3. Monitoring powietrza
    3.1. Przepisy i normy
    3.2. Klasyfikacja wynikowa z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia
    3.2.1. Dwutlenek siarki
    3.2.2. Dwutlenek azotu
      3.2.3. Pył zawieszony
      3.2.4. Ołów zawarty w pyle zawieszonym
      3.2.5. Benzen
      3.2.6. Tlenek węgla
      3.2.7. Ozon
3.2.8. Podsumowanie
III. HAŁAS I PROMIENIOWANIE
1.
Hałas
 
1.1. Stan zagrożenia hałasem środowiskowym
 
1.2. Emisja
 
1.3. Pomiary hałasu komunikacyjnego
  1.3.1. Monitoring szczególnej uciążliwości hałasu
  1.3.2. Inne badania hałasu komunikacyjnego
 
1.4. Inwestycje zmieniające układ komunikacyjny miasta
 
2.
Promieniowanie elektromagnetyczne
 
2.1. Charakterystyka ogólna i przepisy prawne
2.2. Źródła promieniowania elektromagnetycznego w Gorzowie Wlkp.
  2.2.1. Pola elektromagnetyczne 50 Hz - linie i stacje elektroenergetyczne
  2.2.2. Pola elekromagnetyczne od 0,3 kHz do 300 GHz
IV. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
 
1.
Źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych
 
2.
Miejska oczyszczalnia ścieków
 
3.
System kanalizacji bytowo-gospodarczej
4.
Kanalizacja deszczowa
5.
Zaopatrzenie w wodę
V. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
 
1.
Cieki wodne i system melioracyjny na terenie miasta
 
1.1. Warta
 
  1.1.1. Zjawiska lodowe
 
  1.1.2. Powodzie
 
1.2. Kłodawka
 
  1.2.1. Rzeka Srebrna
 
1.3. Kanał Siedlicki i system melioracyjny dzielnicy Zakanale
      1.3.1. Kanał Siedlicki
      1.3.2. Rów S-2
      1.3.3. Rów Karniński
1.3.4. Kanał Opaskowy
 
2.
Monitoring wód powierzchniowych
 
2.1. Warta
    2.2. Kłodawka
    2.3. Srebrna
    2.4. Jezioro Leśnik (przy ul. Emilii Plater)
    2.5 Jezioro Błotne
    2.6. Kanał Ulgi
 
3.
Monitoring geochemiczny osadów Warty
    3.1. Klasyfikacja
    3.2. Monitoring
 
4.
Hydrogeologia Gorzowa Wlkp.
 
5.
Monitoring wód podziemnych
    5.1. Wyniki monitoringu sieci krajowej w latach 2002-2003
    5.2. Wyniki monitoringu sieci regionalnej w latach 2002-2003
    5.3. Podsumowanie
VI. ODPADY
 
1.
Odpady komunalne i stare składowiska
 
1.1. Odpady komunalne
 
1.2. Stare składowiska
 
  1.2.1. Składowisko odpadów przy ul. Warszawskiej
 
  1.2.2. Składowisko żużla i popiołu Elektrociepłowni Gorzów
 
  1.2.3. Składowisko przy ul. Śląskiej
 
  1.2.4. Inne niezorganizowane miejsca składowania i porzucenia odpadów
 
2.
Monitoring odpadów niebezpiecznych
 
3.
Instalacje gospodarki odpadami
    3.1 Zakład Utylizacji Odpadów
      3.1.1. Parametry i rozwiązania techniczno-technologiczne przyjęte w ZUO
      3.1.2. Opis technologii
      3.1.3. Założenia realizacyjne wdrażania planu gospodarki odpadami dla Związku Celowego Gmin MG-6
      3.1.4. Podsumowanie
    3.2. Spalarnia odpadów medycznych
VII. PRZYRODA
 
1.
Przyroda miasta
 
1.1. Historia rozwoju zieleni miejskiej
 
1.2. Tereny zielone
 
1.3. Pomniki przyrody
 
1.4. Obszary chronionego krajobrazu
 
1.5. Fauna
 
2.
Zieleń jako element środowiska aglomeracji miejskiej
VIII. POWAŻNE AWARIE
 
1.
Zakłady dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej
 
2.
Organizacja ochrony przeciwpożarowej na terenie Gorzowa
 
3.
Analiza zdarzeń na terenie miasta w latach 2002-2003
    3.1. Analiza zdarzeń odnotowanych przez KM PSP w latach 2002 -2003
    3.2. Poważne awarie w latach 2002-2003
WYBRANE PROBLEMY
 
1.
Stan sanitarny
 
1.1. Sekcja Epidemiologii - Sytuacja epidemiologiczna miasta w latach 2002-2003
 
1.2. Sekcja Higieny Komunalnej
 
  1.2.1. Ocena zaopatrzenia ludności w wodę
 
  1.2.2. Ocena zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
 
  1.2.3. Ocena stanu sanitarnego wybranych obiektów i urządzeń
 
  1.2.4. Skargi
 
1.3. Sekcja Higieny Pracy - Ocena zagrożeń występujących na stanowisku pracy
 
2.
Nowe inwestycje i perspektywy rozwoju
 
3.
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami
 
4.
Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska