. Witamy na stronach WIO? Zielona G?ra Delegatura w Gorzowie Wlkp.  !  Wrz 20, 2019 - 11:35 PM  
.
.
.
Menu g??wne
.
 Strona g??wna
 Wydarzenia
 Laboratorium
 Pole? Nas
 Linki
 Ksi??ka adresowa
 Kontakt z autorem

Biuletyn Informacji Publicznej


WIO? Zielona G?ra
ul. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona G?ra
tel. (068) 45-48-550
fax. (068) 45-48-459


WIO? Zielona G?ra
Delegatura w Gorzowie Wlkp.
ul. Kostrzy?ska 48
66-400 Gorz?w Wlkp
tel. (95)7355220,21
fax (95)7355222

.

Licznik odwiedzin
.
Dzisiaj:60
W tym miesiącu:1136
W tym roku:13890
Ogólnie:79821

Od dnia Kwi 25, 2008

Administracja
.


.

To jest kategoria:News
Newsy opublikowane w tej Kategorii.Zobacz wszystko

. . .
News: Decyzja o utrzymaniu akredytacji nr AB 127 dla laboratorium 582 Odsłon  
.
.
Laboratorium W dniach 10 – 11 maja 2007 roku zosta?a przeprowadzona przez zesp?? audytor?w Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie ponowna ocena w procesie nadzoru laboratorium, kt?rego celem mi?dzy innymi by?o:
• Ocena, czy Laboratorium nadal spe?nia wszystkie wymagania akredytacyjne podane w DAB-07
• Sprawdzenie, czy system zarz?dzania laboratorium w dalszym ci?gu dzia?a skutecznie i spe?nia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
• Sprawdzenie, czy laboratorium utrzymuje kompetencje techniczne w zakresie akredytacji
• Ocena, czy dzia?ania koryguj?ce po poprzedniej ocenie zosta?y wdro?one
• Sprawdzenie, czy laboratorium wype?nia warunki kontraktu AB 127.

Z ogromn? przyjemno?ci? informujemy, i? dnia 11.07.2007 roku Kierownik Biura ds. Akredytacji PCA podj??a decyzj? o utrzymaniu wa?no?ci akredytacji Nr AB 127 na kolejny okres czterech lat dla Laboratorium Delegatury w Gorzowie Wlkp. w uaktualnionym zakresie.

Aktualny zakres akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 127 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji znajduje si? tutaj.

.
. Wysłany przez: Administrator
włączone Środa, Lipiec 25, 2007
  
  Wyślij artykuł do znajomych  
.
.
 

. . .
News: Nowy sprz?t w Laboratorium Delegatury 1968 Odsłon  
.
.
Laboratorium Laboratorium Delegatury w 2006 r. wzbogaci?o swoj? baz? techniczn? o dodatkow? aparatur? i sprz?t niezb?dne w dzia?alno?ci laboratoryjnej. Zakupiona aparatura pozwoli?a usprawni? prac?, a tak?e wprowadzi? nowe sposoby poboru i pomiaru pr?bek ?rodowiskowych. Zakupy zosta?y zrealizowane ze ?rodk?w Wojew?dzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej G?rze oraz dochodu w?asnego Inspektoratu.


.
. Wysłany przez: Administrator
włączone Piątek, Kwiecień 20, 2007
Czytaj więcej...  2707 bajtów więcej
  Wyślij artykuł do znajomych  
.
.
 

. . .
News: Wizyta ministra Krzysztofa Zar?by w Gorzowie Wlkp. 1056 Odsłon  
.
.
Wydarzenia W dniu 26.03.2007 r. w Gorzowie Wlkp. z?o?y? wizyt? minister Krzysztof Zar?ba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie ?rodowiska. W godzinach porannych odby?o si? spotkanie z w?adzami wojew?dztwa (Wicewojewod? Lubuskim, Marsza?kiem Wojew?dztwa Lubuskiego, cz?onkami Zarz?du Wojew?dztwa oraz przedstawicielami s?u?b i instytucji odpowiedzialnych za stan ?rodowiska w wojew?dztwie. Tematyka spotkania dotyczy?a „Krajowego planu gospodarki odpadami na 2010 rok”, zada? wynikaj?cych z tego planu oraz planowania inwestycji w gospodarce odpadami. Minister Zar?ba om?wi? zadania wynikaj?ce z KPGO-2010 dla administracji wojew?dzkiej, powiatowej i gminnej..
. Wysłany przez: Administrator
włączone Środa, Kwiecień 04, 2007
Czytaj więcej...  2576 bajtów więcej
  Wyślij artykuł do znajomych  
.
.
 

. . .
News: 28. Mi?dzynarodowe Wschodniobrandenburskie Rozmowy Transportowe 804 Odsłon  
.
.
Wydarzenia W dniach 27-28 marca 2007 r. w Sali sesyjnej Urz?du Miejskiego w Gorzowie Wlkp. odby?y si? 28. Mi?dzynarodowe Wschodniobrandenburskie Rozmowy Transportowe „Specyfika transgranicznej logistyki w gospodarce odpadami i recyklingu”. Podczas konferencji dr in?. Zbigniew Lewicki, Wojew?dzki Inspektor Ochrony ?rodowiska w Zielonej G?rze, przedstawi? wyst?pienie pt.: „Regulacje w prawodawstwie polskim w zakresie transgranicznego przemieszczania odpad?w – cele, skutki, przewidywane zmiany”, obejmuj?ce nast?puj?ce zagadnienia:
-zadania Inspekcji Ochrony ?rodowiska w zakresie transgranicznego przemieszczania odpad?w,
-wybrane aspekty transgranicznego przemieszczania odpad?w,
-warunki przywozu do Polski odpad?w w postaci paliwa alternatywnego,
-projekt nowej ustawy o mi?dzynarodowym obrocie odpadami.
Ten ostatni temat zdominowa? tematyk? obrad. Przekazano informacj? o pracach legislacyjnych nad projektem nowej ustawy o mi?dzynarodowym obrocie odpadami. Prace nad ustaw? prowadzone s? w zwi?zku z przyj?ciem i opublikowaniem nowego rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie przemieszczania odpad?w. Rozporz?dzenie to zast?pi z dniem 12 lipca 2007 r. obecnie obowi?zuj?ce rozporz?dzenie Rady nr 259/93/EWG z dnia 1 lutego 1993r. w sprawie nadzoru i kontroli przemieszczania odpad?w w obr?bie, do Wsp?lnoty oraz poza jej obszar. Przewiduje si?, ?e nowa ustawa o mi?dzynarodowym obrocie odpadami r?wnie? wejdzie w ?ycie w dniu 12 lipca 2007 r.
W konferencji wzi?? udzia? tak?e Z-ca LWIO? Marek Demidowicz, prezentuj?c wyniki dzia?a? Lubuskiego WIO? w zakresie kontroli mi?dzynarodowego obrotu odpadami w latach 2006-2007.
Konferencj?, pod patronatem Marsza?ka Lubuskiego Krzysztofa Szyma?skiego, zorganizowa?y Zachodnia Izba Przemys?owo-Handlowa w Gorzowie Wlkp. oraz Frankfurcki Instytut Logistyki Ekologicznej.


.
. Wysłany przez: Administrator
włączone Środa, Kwiecień 04, 2007
Czytaj więcej...  380 bajtów więcej
  Wyślij artykuł do znajomych  
.
.
 

. . .
News: Wst?pna ocena jako?ci powietrza w 2006 roku 961 Odsłon  
.
.
Wydarzenia Dokonano wst?pnej oceny jako?ci powietrza pod k?tem zawarto?ci arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 oraz dostosowania systemu oceny do wymaga? dyrektywy 2004/107/WE. w wojew?dztwie lubuskim.
Wst?pna ocena ma na celu zgromadzenie informacji o st??eniu zanieczyszcze? na obszarze poszczeg?lnych stref w zakresie:
-umo?liwiaj?cym wykonanie klasyfikacji stref pod k?tem zaplanowania ocen bie??cych
-wst?pnego wskazania obszar?w gdzie warto?ci graniczne s? przekraczane lub istnieje prawdopodobie?stwo przekroczenia
-uzyskania informacji o przestrzennych rozk?adach zanieczyszcze?
Wi?cej szczeg???w w opracowaniu.

.
. Wysłany przez: Administrator
włączone Poniedziałek, Marzec 26, 2007
  
  Wyślij artykuł do znajomych  
.
.
 

. . .
News: Nat??enie p?l elektromagnetycznych 954 Odsłon  
.
.
Wydarzenia W 2006 roku pracownicy Wojew?dzkiego Inspektoratu Ochrony ?rodowiska w Zielonej G?rze Delegatury w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili pomiary nat??enia pola elektromagnetycznego w 10-ciu punktach Gorzowa Wlkp.
Wi?cej szczeg???w w opracowaniu.

.
. Wysłany przez: Administrator
włączone Poniedziałek, Marzec 26, 2007
  
  Wyślij artykuł do znajomych  
.
.
 

. . .
News: Stan ?rodowiska w wojew?dztwie lubuskim w 2005 roku 984 Odsłon  
.
.
Wydarzenia Pod koniec ubieg?ego roku ukaza? si? kolejny raport o stanie ?rodowiska w wojew?dztwie lubuskim.
„Stan ?rodowiska w wojew?dztwie lubuskim w 2005 roku” zawiera kompleksow? informacj? o jako?ci wszystkich komponent?w ?rodowiska.
Raport jest wydawany w formie drukowanej oraz w wersji elektronicznej, ponadto, w wersji html. Raport jest dost?pny na stronach internetowych Inspektoratu.
.
. Wysłany przez: Administrator
włączone Poniedziałek, Marzec 26, 2007
Czytaj więcej...  1387 bajtów więcej
  Wyślij artykuł do znajomych  
.
.
 

. . .
News: Warsztaty River Shield w Gorzowie Wlkp. 904 Odsłon  
.
.
Wydarzenia 6 listopada 2006 r. w Sali konferencyjnej Hotelu Mieszko w Gorzowie Wlkp. odby?y si? warsztaty inauguruj?ce realizacj? w Polsce projektu „Ochrona w?d przed awaryjnymi zanieczyszczeniami przemys?owymi”. Celem projektu River Shield jest ochrona rzek przed zanieczyszczeniem spowodowanym awariami przemys?owymi przez opracowanie i wdro?enie zasad dobrej praktyki w zakresie zarz?dzania ryzykiem, zapobiegania powstawaniu awarii i reagowania na nie. Polskim partnerem projektu jest Instytut Ochrony ?rodowiska, a wsp??organizatorem warsztat?w by? WIO? w Zielonej G?rze. Zadania do realizacji w ramach polskiej cz??ci projektu River Shield koordynowane s? przez dr Mieczys?awa Borysewicza z Instytutu Ochrony ?rodowiska. Analiz? obj?to cz??? Mi?dzynarodowego Dorzecza Odry w granicach wojew?dztwa lubuskiego. Koordynator polskiej cz??ci projektu zaprezentowa? metodyk? zastosowan? przy opracowywaniu raportu pt.: „Identyfikacja ?r?de? zagro?e? w wojew?dztwie lubuskim” . Raport ten zosta? udost?pniony do konsultacji wszystkim zainteresowanym, w tym uczestnikom projektu, przez Internet
W trakcie warsztat?w Wojew?dzki Inspektor dr in?. Zbigniew Lewicki przedstawi? analiz? zagro?e? awaryjnego zanieczyszczenia w?d powierzchniowych na obszarze wojew?dztwa lubuskiego, a Z-ca LWIO? Marek Demidowicz scharakteryzowa? dzia?alno?? WIO? w Zielonej G?rze w zakresie przeciwdzia?ania i usuwania skutk?w awarii zwi?zanych z przewozem materia??w niebezpiecznych. Program obejmowa? tak?e wyst?pienia dr Jerzego Tondera: „Kompetencje i zadania samorz?du wojew?dztwa lubuskiego w zakresie ochrony w?d” i Wiktora Wi?niewskiego: „Wymagania bezpiecze?stwa podczas przewozu towar?w niebezpiecznych w ?egludze ?r?dl?dowej” oraz fachow? dyskusj? nad zaprezentowanym raportem.
W warsztatach aktywnie uczestniczyli tak?e pracownicy komend powiatowych i Wojew?dzkiej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej, Inspekcji Sanitarnej, Lubuskiego Urz?du Wojew?dzkiego, Urz?du Marsza?kowskiego, Regionalnego Zarz?du Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Urz?du Miejskiego w Gorzowie Wlkp. oraz przedstawiciele organizacji pozarz?dowych i przemys?u.

.
. Wysłany przez: Administrator
włączone Środa, Listopad 22, 2006
Czytaj więcej...  181 bajtów więcej
  Wyślij artykuł do znajomych  
.
.
 

. . .
News: Otwarcie elektrociep?owni gazowej Arctic Paper Kostrzyn SA 3387 Odsłon  
.
.
Wydarzenia 12 pa?dziernika 2006 r. nast?pi?o otwarcie nowej elektrociep?owni Arctic Paper Kostrzyn SA opalanej gazem ziemnym ze z??? lokalnych w rejonie G?rzycy, eksploatowanych przez Polskie G?rnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.
Budowa obiektu rozpocz??a si? w 2005 r. i by?a wsp??finansowana ze ?rodk?w Ekofunduszu i Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjno?ci Przedsi?biorstw wdra?anego przez Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Nowa elektrociep?ownia zasila? b?dzie kostrzy?ska papierni? w energi? elektryczn? i par? technologiczn?. Ca?kowita moc produkcyjna obiektu wyniesie 20,7 MWe i 126 MWc.
Elektrociep?ownia Arctic Paper Kostrzyn SA jest trzeci? w wojew?dztwie lubuskim (po Gorzowie Wlkp. i Zielonej G?rze) zasilan? gazem zaazotowanym ze z??? lokalnych. Dzi?ki uruchomieniu ekologicznej elektrociep?owni gazowej mo?liwe b?dzie zako?czenie eksploatacji starej elektrociep?owni w?glowej, co wp?ynie na radykalne zmniejszanie emisji zanieczyszcze? do ?rodowiska, szczeg?lnie py?u i dwutlenku siarki.
Przedsi?wzi?cie to zrealizowano w ramach programu dostowawczego, zatwierdzonego decyzj? Wojewody Lubuskiego z dn. 28 lipca 2005 r., w celu dostosowania instalacji typu IPPC do wymaga? najlepszej dost?pnej techniki (BAT).

.
. Wysłany przez: Administrator
włączone Piątek, Październik 13, 2006
Czytaj więcej...  616 bajtów więcej
  Wyślij artykuł do znajomych  
.
.
 

. . .
News: Aktualizacja zakresu akredytacji po audicie w naszym Laboratorium. 1110 Odsłon  
.
.
Laboratorium Po przeprowadzonym w dniu 2006-05-19 audicie w nadzorze, laboratorium delegatury potwierdzi?o swoje kompetencje techniczne zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Jednocze?nie laboratorium rozszerzy?o zakres akredytacji o badania w wodach, ?ciekach zawarto?ci jon?w siarczanowych, chlorkowych, azotanowych, fluorkowych metod? chromatografii jonowej oraz badania w wodach, ?ciekach i glebie substancji ropopochodnych metod? spektrometrii w podczerwieni.


.
. Wysłany przez: Administrator
włączone Czwartek, Październik 05, 2006
Czytaj więcej...  158 bajtów więcej
  Wyślij artykuł do znajomych  
.
.
 

.

Powered by Postnuke