. Witamy na stronach WIO? Zielona G?ra Delegatura w Gorzowie Wlkp.  !  Wrz 20, 2019 - 11:24 PM  
.
.
.
Menu g??wne
.
 Strona g??wna
 Wydarzenia
 Laboratorium
 Pole? Nas
 Linki
 Ksi??ka adresowa
 Kontakt z autorem

Biuletyn Informacji Publicznej


WIO? Zielona G?ra
ul. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona G?ra
tel. (068) 45-48-550
fax. (068) 45-48-459


WIO? Zielona G?ra
Delegatura w Gorzowie Wlkp.
ul. Kostrzy?ska 48
66-400 Gorz?w Wlkp
tel. (95)7355220,21
fax (95)7355222

.

Licznik odwiedzin
.
Dzisiaj:59
W tym miesiącu:1135
W tym roku:13889
Ogólnie:79820

Od dnia Kwi 25, 2008

Administracja
.


.


To jest temat:Laboratorium
Newsy opublikowane w tym Temacie.Zobacz wszystko

. . .
News: Decyzja o utrzymaniu akredytacji nr AB 127 dla laboratorium 582 Odsłon  
.
.
Laboratorium W dniach 10 – 11 maja 2007 roku zosta?a przeprowadzona przez zesp?? audytor?w Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie ponowna ocena w procesie nadzoru laboratorium, kt?rego celem mi?dzy innymi by?o:
• Ocena, czy Laboratorium nadal spe?nia wszystkie wymagania akredytacyjne podane w DAB-07
• Sprawdzenie, czy system zarz?dzania laboratorium w dalszym ci?gu dzia?a skutecznie i spe?nia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
• Sprawdzenie, czy laboratorium utrzymuje kompetencje techniczne w zakresie akredytacji
• Ocena, czy dzia?ania koryguj?ce po poprzedniej ocenie zosta?y wdro?one
• Sprawdzenie, czy laboratorium wype?nia warunki kontraktu AB 127.

Z ogromn? przyjemno?ci? informujemy, i? dnia 11.07.2007 roku Kierownik Biura ds. Akredytacji PCA podj??a decyzj? o utrzymaniu wa?no?ci akredytacji Nr AB 127 na kolejny okres czterech lat dla Laboratorium Delegatury w Gorzowie Wlkp. w uaktualnionym zakresie.

Aktualny zakres akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 127 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji znajduje si? tutaj.

.
. Wysłany przez: Administrator
włączone Środa, Lipiec 25, 2007
  
  Wyślij artykuł do znajomych  
.
.
 

. . .
News: Nowy sprz?t w Laboratorium Delegatury 1968 Odsłon  
.
.
Laboratorium Laboratorium Delegatury w 2006 r. wzbogaci?o swoj? baz? techniczn? o dodatkow? aparatur? i sprz?t niezb?dne w dzia?alno?ci laboratoryjnej. Zakupiona aparatura pozwoli?a usprawni? prac?, a tak?e wprowadzi? nowe sposoby poboru i pomiaru pr?bek ?rodowiskowych. Zakupy zosta?y zrealizowane ze ?rodk?w Wojew?dzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej G?rze oraz dochodu w?asnego Inspektoratu.


.
. Wysłany przez: Administrator
włączone Piątek, Kwiecień 20, 2007
Czytaj więcej...  2707 bajtów więcej
  Wyślij artykuł do znajomych  
.
.
 

. . .
News: Aktualizacja zakresu akredytacji po audicie w naszym Laboratorium. 1110 Odsłon  
.
.
Laboratorium Po przeprowadzonym w dniu 2006-05-19 audicie w nadzorze, laboratorium delegatury potwierdzi?o swoje kompetencje techniczne zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Jednocze?nie laboratorium rozszerzy?o zakres akredytacji o badania w wodach, ?ciekach zawarto?ci jon?w siarczanowych, chlorkowych, azotanowych, fluorkowych metod? chromatografii jonowej oraz badania w wodach, ?ciekach i glebie substancji ropopochodnych metod? spektrometrii w podczerwieni.


.
. Wysłany przez: Administrator
włączone Czwartek, Październik 05, 2006
Czytaj więcej...  158 bajtów więcej
  Wyślij artykuł do znajomych  
.
.
 

. . .
News: Nowe znaki akredytacji 1584 Odsłon  
.
.
Laboratorium Od 23 stycznia 2006 r. Laboratorium Delegatury rozpocznie stosowanie w sprawozdaniach z badan i innej dokumentacji laboratoryjnej zmieniony znak Polskiego Centrum Akredytacji.
Zmiana polega na wprowadzeniu odmiennych znak?w dla poszczeg?lnych obszar?w akredytacji. Jednoczesnie bedzie stosowany znak ILAC-MRA.

.
. Wysłany przez: Administrator
włączone Piątek, Styczeń 20, 2006
Czytaj więcej...  662 bajtów więcej
  Wyślij artykuł do znajomych  
.
.
 

. . .
News: Nowy sprz?t w naszym laboratorium 2785 Odsłon  
.
.
Laboratorium Laboratorium Delegatury w 2005 r. wzmocni?o znacznie sw?j potencja? analityczno-badawczy. M.in. ze ?rodk?w Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej zakupiono nowoczesny chromatograf jonowy i zestaw Kjeltec do oznaczania azotu.
Analizy zawarto?ci jon?w nieorganicznych takich jak: fluorki, chlorki, fosforany, siarczany, azotyny i azotany w wodach wykonywano do tej pory g??wnie metodami spektrofotometrycznymi, miareczkowymi, wagowymi i potencjometrycznymi. Wprowadzenie techniki analitycznej z zastosowaniem chromatografu jonowego umo?liwia wykrywanie i ilo?ciowe oznaczanie mieszanin ww. anion?w w jednej pr?bce. Mo?liwe jest oznaczanie st??enia anion?w na poziomie od 0,01 mg/dm3. Technika ta znacznie skraca czas wykonania analizy.
Doposa?enie w zestaw Kjelteca do oznaczania azotu stworzy?o mo?liwo?? jednoczesnego badania wi?kszej ilo?ci pr?bek wody, ?ciek?w lub osad?w ?ciekowych na zawarto?? azotu amonowego i og?lnego. Zestaw jest wyposa?ony w nowoczesny mineralizator z r?cznym podno?nikiem prob?wek. Zainstalowany programator do mineralizacji ka?dego rodzaju pr?bek oraz wy?wietlacz ciek?okrystaliczny pozwala kontrolowa? ca?y proces mineralizacji.

Chromatograf jonowy.
. Wysłany przez: Administrator
włączone Środa, Styczeń 18, 2006
Czytaj więcej...  1307 bajtów więcej
  Wyślij artykuł do znajomych  
.
.
 

. . .
News: Posiedzenie Grupy Ekspert?w ds. zapewnienia jako?ci analiz Grupy Roboczej W2 2446 Odsłon  
.
.
Laboratorium 15 marca 2005 r. w S?ubicach, w siedzibie Nadzoru Wodnego, odby?o si? posiedzenie Grupy Ekspert?w ds. zapewnienia jako?ci analiz Grupy Roboczej W2 „Ochrona W?d” Polsko-Niemieckiej Komisji ds. W?d Granicznych. W posiedzeniu uczestniczyli ze strony polskiej kierownicy laboratori?w Inspekcji Ochrony ?rodowiska z Jeleniej G?ry, Zielonej G?ry, Gorzowa i Szczecina, a ze strony niemieckiej przedstawiciele Krajowego Urz?du ?rodowiska Brandenburgii i Krajowego Laboratorium Brandenburgii we Frankfurcie nad Odr?.

.
. Wysłany przez: Administrator
włączone Piątek, Kwiecień 01, 2005
Czytaj więcej...  861 bajtów więcej
  Wyślij artykuł do znajomych  
.
.
 

. . .
Poszerzony zakres akredytacji i nowe urz?dzenia 1727 Odsłon  
.
.
Laboratorium Informujemy, ?e dnia 17 grudnia 2004 roku Kierownik Biura ds. Akredytacji podj?? decyzj? o utrzymaniu akredytacji nr AB 127 dla Laboratorium Delegatury w Gorzowie Wlkp. w rozszerzonym zakresie.
Tym samym Laboratorium posiada akredytacj? dodatkowo na:
 • oznaczania niejonowego amoniaku w wodach

 • oznaczania arsenu, baru, selenu, glinu w wodach

 • oznaczania ca?kowitego chloru pozosta?ego w wodach i ?ciekach

 • oznaczania siarczan?w w wodach i ?ciekach

 • oznaczania zapachu w wodach i ?ciekach

 • pobierania pr?bek z jezior

 • pomiaru ha?asu przemys?owego w ?rodowisku zewn?trznym
.
. Wysłany przez: Administrator
włączone Czwartek, Styczeń 27, 2005
Czytaj więcej...  977 bajtów więcej
  Wyślij artykuł do znajomych  
.
.
 

. . .
News: Audyt w naszym Laboratorium 869 Odsłon  
.
.
Laboratorium W dniach 14 – 15 pa?dziernika 2004 roku zosta? przeprowadzony audyt w nadzorze w Laboratorium Delegatury w Gorzowie Wlkp. Celem i zakresem by?o:
 • sprawdzenie, czy system zarz?dzania jako?ci? laboratorium w dalszym ci?gu dzia?a skutecznie,
 • sprawdzenie czy Laboratorium wype?nia warunki kontraktu AB 128,
 • sprawdzenie czy Laboratorium utrzymuje kompetencje techniczne w zakresie akredytacji,
 • sprawdzenie, czy Laboratorium posiada kompetencje techniczne w zakresie zg?oszonym do rozszerzenia,
 • sprawdzenie, czy system zarz?dzania i kompetencje techniczne s? stale doskonalone.
 • .
  . Wysłany przez: Administrator
  włączone Czwartek, Grudzień 16, 2004
  Czytaj więcej...  589 bajtów więcej
    Wyślij artykuł do znajomych  
  .
  .
   

  .

  Powered by Postnuke