. Witamy na stronach WIO? Zielona G?ra Delegatura w Gorzowie Wlkp.  !  Sie 25, 2019 - 10:52 PM  
.
.
.
Menu g??wne
.
 Strona g??wna
 Wydarzenia
 Laboratorium
 Pole? Nas
 Linki
 Ksi??ka adresowa
 Kontakt z autorem

Biuletyn Informacji Publicznej


WIO? Zielona G?ra
ul. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona G?ra
tel. (068) 45-48-550
fax. (068) 45-48-459


WIO? Zielona G?ra
Delegatura w Gorzowie Wlkp.
ul. Kostrzy?ska 48
66-400 Gorz?w Wlkp
tel. (95)7355220,21
fax (95)7355222

.

Licznik odwiedzin
.
Dzisiaj:35
W tym miesiącu:805
W tym roku:12599
Ogólnie:78530

Od dnia Kwi 25, 2008

Administracja
.


.
. . .
Przepraszamy, strona w przebudowie. 733 Odsłon  
.
.
og?oszenia Strona jest aktualnie przebudowywana

.
. Wysłany przez: Administrator
włączone Środa, Czerwiec 18, 2008
  
  Wyślij artykuł do znajomych  
.
.
 

. . .
News: Decyzja o utrzymaniu akredytacji nr AB 127 dla laboratorium 580 Odsłon  
.
.
Laboratorium W dniach 10 – 11 maja 2007 roku zosta?a przeprowadzona przez zesp?? audytor?w Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie ponowna ocena w procesie nadzoru laboratorium, kt?rego celem mi?dzy innymi by?o:
• Ocena, czy Laboratorium nadal spe?nia wszystkie wymagania akredytacyjne podane w DAB-07
• Sprawdzenie, czy system zarz?dzania laboratorium w dalszym ci?gu dzia?a skutecznie i spe?nia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
• Sprawdzenie, czy laboratorium utrzymuje kompetencje techniczne w zakresie akredytacji
• Ocena, czy dzia?ania koryguj?ce po poprzedniej ocenie zosta?y wdro?one
• Sprawdzenie, czy laboratorium wype?nia warunki kontraktu AB 127.

Z ogromn? przyjemno?ci? informujemy, i? dnia 11.07.2007 roku Kierownik Biura ds. Akredytacji PCA podj??a decyzj? o utrzymaniu wa?no?ci akredytacji Nr AB 127 na kolejny okres czterech lat dla Laboratorium Delegatury w Gorzowie Wlkp. w uaktualnionym zakresie.

Aktualny zakres akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 127 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji znajduje si? tutaj.

.
. Wysłany przez: Administrator
włączone Środa, Lipiec 25, 2007
  
  Wyślij artykuł do znajomych  
.
.
 

. . .
News: Nowy sprz?t w Laboratorium Delegatury 1967 Odsłon  
.
.
Laboratorium Laboratorium Delegatury w 2006 r. wzbogaci?o swoj? baz? techniczn? o dodatkow? aparatur? i sprz?t niezb?dne w dzia?alno?ci laboratoryjnej. Zakupiona aparatura pozwoli?a usprawni? prac?, a tak?e wprowadzi? nowe sposoby poboru i pomiaru pr?bek ?rodowiskowych. Zakupy zosta?y zrealizowane ze ?rodk?w Wojew?dzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej G?rze oraz dochodu w?asnego Inspektoratu.


.
. Wysłany przez: Administrator
włączone Piątek, Kwiecień 20, 2007
Czytaj więcej...  2707 bajtów więcej
  Wyślij artykuł do znajomych  
.
.
 

. . .
News: Wizyta ministra Krzysztofa Zar?by w Gorzowie Wlkp. 1053 Odsłon  
.
.
Wydarzenia W dniu 26.03.2007 r. w Gorzowie Wlkp. z?o?y? wizyt? minister Krzysztof Zar?ba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie ?rodowiska. W godzinach porannych odby?o si? spotkanie z w?adzami wojew?dztwa (Wicewojewod? Lubuskim, Marsza?kiem Wojew?dztwa Lubuskiego, cz?onkami Zarz?du Wojew?dztwa oraz przedstawicielami s?u?b i instytucji odpowiedzialnych za stan ?rodowiska w wojew?dztwie. Tematyka spotkania dotyczy?a „Krajowego planu gospodarki odpadami na 2010 rok”, zada? wynikaj?cych z tego planu oraz planowania inwestycji w gospodarce odpadami. Minister Zar?ba om?wi? zadania wynikaj?ce z KPGO-2010 dla administracji wojew?dzkiej, powiatowej i gminnej..
. Wysłany przez: Administrator
włączone Środa, Kwiecień 04, 2007
Czytaj więcej...  2576 bajtów więcej
  Wyślij artykuł do znajomych  
.
.
 

. . .
News: 28. Mi?dzynarodowe Wschodniobrandenburskie Rozmowy Transportowe 803 Odsłon  
.
.
Wydarzenia W dniach 27-28 marca 2007 r. w Sali sesyjnej Urz?du Miejskiego w Gorzowie Wlkp. odby?y si? 28. Mi?dzynarodowe Wschodniobrandenburskie Rozmowy Transportowe „Specyfika transgranicznej logistyki w gospodarce odpadami i recyklingu”. Podczas konferencji dr in?. Zbigniew Lewicki, Wojew?dzki Inspektor Ochrony ?rodowiska w Zielonej G?rze, przedstawi? wyst?pienie pt.: „Regulacje w prawodawstwie polskim w zakresie transgranicznego przemieszczania odpad?w – cele, skutki, przewidywane zmiany”, obejmuj?ce nast?puj?ce zagadnienia:
-zadania Inspekcji Ochrony ?rodowiska w zakresie transgranicznego przemieszczania odpad?w,
-wybrane aspekty transgranicznego przemieszczania odpad?w,
-warunki przywozu do Polski odpad?w w postaci paliwa alternatywnego,
-projekt nowej ustawy o mi?dzynarodowym obrocie odpadami.
Ten ostatni temat zdominowa? tematyk? obrad. Przekazano informacj? o pracach legislacyjnych nad projektem nowej ustawy o mi?dzynarodowym obrocie odpadami. Prace nad ustaw? prowadzone s? w zwi?zku z przyj?ciem i opublikowaniem nowego rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie przemieszczania odpad?w. Rozporz?dzenie to zast?pi z dniem 12 lipca 2007 r. obecnie obowi?zuj?ce rozporz?dzenie Rady nr 259/93/EWG z dnia 1 lutego 1993r. w sprawie nadzoru i kontroli przemieszczania odpad?w w obr?bie, do Wsp?lnoty oraz poza jej obszar. Przewiduje si?, ?e nowa ustawa o mi?dzynarodowym obrocie odpadami r?wnie? wejdzie w ?ycie w dniu 12 lipca 2007 r.
W konferencji wzi?? udzia? tak?e Z-ca LWIO? Marek Demidowicz, prezentuj?c wyniki dzia?a? Lubuskiego WIO? w zakresie kontroli mi?dzynarodowego obrotu odpadami w latach 2006-2007.
Konferencj?, pod patronatem Marsza?ka Lubuskiego Krzysztofa Szyma?skiego, zorganizowa?y Zachodnia Izba Przemys?owo-Handlowa w Gorzowie Wlkp. oraz Frankfurcki Instytut Logistyki Ekologicznej.


.
. Wysłany przez: Administrator
włączone Środa, Kwiecień 04, 2007
Czytaj więcej...  380 bajtów więcej
  Wyślij artykuł do znajomych  
.
.
 

. . .
Monitoring zanieczyszcze? powietrza w Drezdenku 875 Odsłon  
.
.
Wydarzenia Od 24 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykonywane s? pomiary st??e? zanieczyszcze? powietrza w Drezdenku za pomoc? semimobilnej stacji automatycznej. Stacja semimobilna jest przewo?n? stacj? kontenerow?, wyposa?on? w pi?? analizator?w do pomiaru zanieczyszcze? powietrza i panel meteorologiczny do kontroli warunk?w pogodowych. Stacja zlokalizowana jest w po?udniowo-zachodniej cz??ci Drezdenka, na terenie Przedszkola Miejskiego, przy ul. Ogrodowej. Na stacji mierzone s? nast?puj?ce parametry zanieczyszcze? powietrza:
- dwutlenek siarki
- dwutlenek azotu
- tlenki azotu
- tlenek w?gla
- py? zawieszony PM 10
- ozon
oraz parametry meteorologiczne.
Aktualne dane dotycz?ce st??e? zanieczyszcze? i dok?adny opis stacji dost?pne s? na naszej stronie internetowej w dziale Lubuska Sie? Monitoringu.


.
. Wysłany przez: Administrator
włączone Czwartek, Marzec 29, 2007
Czytaj więcej...  96 bajtów więcej
  Wyślij artykuł do znajomych  
.
.
 

. . .
News: Wst?pna ocena jako?ci powietrza w 2006 roku 960 Odsłon  
.
.
Wydarzenia Dokonano wst?pnej oceny jako?ci powietrza pod k?tem zawarto?ci arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 oraz dostosowania systemu oceny do wymaga? dyrektywy 2004/107/WE. w wojew?dztwie lubuskim.
Wst?pna ocena ma na celu zgromadzenie informacji o st??eniu zanieczyszcze? na obszarze poszczeg?lnych stref w zakresie:
-umo?liwiaj?cym wykonanie klasyfikacji stref pod k?tem zaplanowania ocen bie??cych
-wst?pnego wskazania obszar?w gdzie warto?ci graniczne s? przekraczane lub istnieje prawdopodobie?stwo przekroczenia
-uzyskania informacji o przestrzennych rozk?adach zanieczyszcze?
Wi?cej szczeg???w w opracowaniu.

.
. Wysłany przez: Administrator
włączone Poniedziałek, Marzec 26, 2007
  
  Wyślij artykuł do znajomych  
.
.
 

. . .
News: Nat??enie p?l elektromagnetycznych 952 Odsłon  
.
.
Wydarzenia W 2006 roku pracownicy Wojew?dzkiego Inspektoratu Ochrony ?rodowiska w Zielonej G?rze Delegatury w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili pomiary nat??enia pola elektromagnetycznego w 10-ciu punktach Gorzowa Wlkp.
Wi?cej szczeg???w w opracowaniu.

.
. Wysłany przez: Administrator
włączone Poniedziałek, Marzec 26, 2007
  
  Wyślij artykuł do znajomych  
.
.
 

. . .
News: Stan ?rodowiska w wojew?dztwie lubuskim w 2005 roku 983 Odsłon  
.
.
Wydarzenia Pod koniec ubieg?ego roku ukaza? si? kolejny raport o stanie ?rodowiska w wojew?dztwie lubuskim.
„Stan ?rodowiska w wojew?dztwie lubuskim w 2005 roku” zawiera kompleksow? informacj? o jako?ci wszystkich komponent?w ?rodowiska.
Raport jest wydawany w formie drukowanej oraz w wersji elektronicznej, ponadto, w wersji html. Raport jest dost?pny na stronach internetowych Inspektoratu.
.
. Wysłany przez: Administrator
włączone Poniedziałek, Marzec 26, 2007
Czytaj więcej...  1387 bajtów więcej
  Wyślij artykuł do znajomych  
.
.
 

. . .
News: Warsztaty River Shield w Gorzowie Wlkp. 901 Odsłon  
.
.
Wydarzenia 6 listopada 2006 r. w Sali konferencyjnej Hotelu Mieszko w Gorzowie Wlkp. odby?y si? warsztaty inauguruj?ce realizacj? w Polsce projektu „Ochrona w?d przed awaryjnymi zanieczyszczeniami przemys?owymi”. Celem projektu River Shield jest ochrona rzek przed zanieczyszczeniem spowodowanym awariami przemys?owymi przez opracowanie i wdro?enie zasad dobrej praktyki w zakresie zarz?dzania ryzykiem, zapobiegania powstawaniu awarii i reagowania na nie. Polskim partnerem projektu jest Instytut Ochrony ?rodowiska, a wsp??organizatorem warsztat?w by? WIO? w Zielonej G?rze. Zadania do realizacji w ramach polskiej cz??ci projektu River Shield koordynowane s? przez dr Mieczys?awa Borysewicza z Instytutu Ochrony ?rodowiska. Analiz? obj?to cz??? Mi?dzynarodowego Dorzecza Odry w granicach wojew?dztwa lubuskiego. Koordynator polskiej cz??ci projektu zaprezentowa? metodyk? zastosowan? przy opracowywaniu raportu pt.: „Identyfikacja ?r?de? zagro?e? w wojew?dztwie lubuskim” . Raport ten zosta? udost?pniony do konsultacji wszystkim zainteresowanym, w tym uczestnikom projektu, przez Internet
W trakcie warsztat?w Wojew?dzki Inspektor dr in?. Zbigniew Lewicki przedstawi? analiz? zagro?e? awaryjnego zanieczyszczenia w?d powierzchniowych na obszarze wojew?dztwa lubuskiego, a Z-ca LWIO? Marek Demidowicz scharakteryzowa? dzia?alno?? WIO? w Zielonej G?rze w zakresie przeciwdzia?ania i usuwania skutk?w awarii zwi?zanych z przewozem materia??w niebezpiecznych. Program obejmowa? tak?e wyst?pienia dr Jerzego Tondera: „Kompetencje i zadania samorz?du wojew?dztwa lubuskiego w zakresie ochrony w?d” i Wiktora Wi?niewskiego: „Wymagania bezpiecze?stwa podczas przewozu towar?w niebezpiecznych w ?egludze ?r?dl?dowej” oraz fachow? dyskusj? nad zaprezentowanym raportem.
W warsztatach aktywnie uczestniczyli tak?e pracownicy komend powiatowych i Wojew?dzkiej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej, Inspekcji Sanitarnej, Lubuskiego Urz?du Wojew?dzkiego, Urz?du Marsza?kowskiego, Regionalnego Zarz?du Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Urz?du Miejskiego w Gorzowie Wlkp. oraz przedstawiciele organizacji pozarz?dowych i przemys?u.

.
. Wysłany przez: Administrator
włączone Środa, Listopad 22, 2006
Czytaj więcej...  181 bajtów więcej
  Wyślij artykuł do znajomych  
.
.
 

.
Stan ?rodowiska - opracowania
.
Powietrze
 Metody pasywne
 Ocena roczna

Wody powierzchniowe
 Rzeki
 Jeziora

Raporty i komunikaty o stanie ?rodowiska
 Raporty o stanie ?rodowiska

Inne opracowania
 Badania w?d granicznych

Lubuska Sie? Monitoringu Powietrza
.


.

Powered by Postnuke