Jezioro Solecko (Piekarskie)

Położenie jeziora

-         dorzecze: Noteć - Warta – Odra

-         region fizycznogeograficzny:  Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka - Kotlina Gorzowska

-         wysokość w m n.p.m.: 27,7

Podstawowe dane morfometryczne

-         powierzchnia zwierciadła wody:            96,5 ha

-         objętość jeziora:                                 3978,0 tys. m3

-         głębokość maksymalna:                          6,8 m

-         głębokość średnia                                    4,1 m

-         powierzchnia zlewni całkowitej:            6,2 km2

 

            Jezioro Solecko zasilane jest wodami większego jeziora Lubiatówka - połączenie między jeziorami jest szerokim, krótkim kanałem. Oba jeziora są rezerwatami ornitologicznymi, a Solecko jest również rezerwatem faunistycznym.. Odpływ z jeziora to niewielki ciek uchodzący do rzeki Gościmki, będącej dopływem  Noteci. W zlewni bezpośredniej jeziora przewagę stanowią lasy.  Na brzegu północnym znajduje się duży ośrodek wypoczynkowy dla osób niepełnosprawnych, z plażą i polem namiotowym.  W pobliżu ośrodka zlokalizowano kilka prywatnych domków wypoczynkowych i dużą plażę. Ścieki z ośrodka wypoczynkowego i domków odprowadzane są do oczyszczalni mechaniczno-biologicznej zlokalizowanej poza zlewnią bezpośrednią jeziora, a po oczyszczeniu do rzeki Gościmki.  Jezioro nie przyjmuje ścieków z punktowych źródeł zanieczyszczeń.

            Badania  jeziora Solecko przeprowadził WIOŚ w Zielonej Górze – Delegatura w Gorzowie Wlkp. wiosną i latem 2001 r. Wiosną w czasie badań temperatura nie przekraczała 10oC, niebo było zachmurzone, latem świeciło słońce, a temperatura przekraczała 22oC.

Ze względu na niewielką głębokość jeziora w okresie letnim nie powstawało typowe uwarstwienie termiczne, warstwa skokowa utrzymywała się do dna na obu stanowiskach badawczych. Nad dnem zmierzono śladowe ilości tlenu. Nie stwierdzono występowania siarkowodoru.

            Zawartość materii organicznej w jeziorze, wyrażona poprzez ChZT i BZT5 utrzymywała się na dość niskim poziomie - I i II klasa. Mimo niewielkiej zasobności jeziora w związki biogeniczne, których stężenia odpowiadały I klasie (za wyjątkiem stężenia fosforu całkowitego nad dnem – II klasa), produktywność zbiornika była znaczna. Ilość chlorofilu odpowiadała III klasie. Ograniczona do wartości III klasy była również przezroczystość wody. Wartość miana coli na jednym głęboczku była obniżona do II klasy. Natomiast mała przewodność elektrolityczna wody jeziora dowodziła umiarkowanej ilości związków mineralnych w jeziorze.

Ocena przeprowadzona zgodnie z SOJJ pozwala na zaliczenie wód jeziora Solecko do II klasy czystości.

Jezioro Solecko jest umiarkowanie podatne na degradację - zostało zaliczone do II kategorii. Najbardziej korzystne dla jeziora są jego cechy zlewniowe, a wiec niewielka powierzchnia zlewni całkowitej w stosunku do objętości wód jeziora, procent wymiany wody w roku i przewaga lasów w zlewni bezpośredniej.

                Ubogi jakościowo fitoplankton wiosenny  był reprezentowany tylko przez okrzemki, spośród których dominowała Asterionella formosa, przy współudziale Synedra acus v. angustissima.  Wśród różnorodnego ilościowo i jakościowo letniego planktonu roślinnego dominowały złotowiciowce, z przedstawicielem  Dinobryon divergens. Znaczny udział w biomasie fitoplanktonu miały również okrzemki i sinice. Stwierdzono występowanie   (Ceratium hirundinella). Zooplankton wiosenny najliczniej reprezentował  rodzaj  Ciliata, zaś letni  Keratella.

Dopływ z jeziora Lubiatówka   wiosną sklasyfikowano w II klasie czystości wód o czym zadecydowały podwyższone wartości BZT5. Latem zaś dopływ niósł wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       III klasy ze względu na wartość miana coli. Odpływ z jeziora do Gościmki  wiosną klasyfikował się  w I klasie, latem zaś w II  ze względu utlenialność i stan sanitarny.

            Poprzednie badania jeziora przeprowadzono  w 1995 roku. Zbiornik utrzymuje II klasę czystości, jednakże wskaźniki liczbowe o tym decydujące ulegają obniżeniu. I tak  w 1995 roku wskaźnik liczbowy wynosił 2,07, a w 2001 roku – 1,73. Zmalało stężenie związków fosforu, azotu mineralnego, spadła wartość przewodności elektrolitycznej.

            Do zachowania stosunkowo dobrej jeszcze jakości wód jeziora Solecko konieczne jest bardzo ostrożne wykorzystywanie zbiornika na potrzeby turystyki i rekreacji. 

  powrót