Jezioro Buszno

Położenie jeziora

·         dorzecze: Jeziorna - Obra - Warta – Odra

·         region fizycznogeograficzny:   Pojezierze Łagowskie – Pojezierze Lubuskie

·         wysokość w m n.p.m.: 131,0 m

Podstawowe dane morfometryczne

·         powierzchnia zwierciadła wody:            51,4 ha

·         objętość jeziora:                                6273,9 tys. m3

·         głębokość maksymalna:                       36,0 m

·         głębokość średnia:                                12,2 m

·         powierzchnia zlewni całkowitej:             8,9 km2

            Jezioro Buszno leży w strefie ochronnej Łagowskiego Parku Krajobrazowego. Dopływ i odpływ z jeziora Buszno to ciek o nazwie Jeziorna biorąca początek z jeziora Buszenko.

            Zlewnia bezpośrednia omawianego jeziora, w przewadze leśna, to teren poligonu wojskowego. Na północnym brzegu znajduje się plaża. Jezioro nie ma punktowych źródeł zanieczyszczeń ani nad jeziorem, ani w obrębie zlewni.

            Badania jeziora Buszno przeprowadził WIOŚ w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp. wiosną i latem  2000 roku.

Buszno to jezioro o niewielkiej powierzchni, głębokie, które latem charakteryzuje się wyraźną stratyfikacją. Oba badane głęboczki charakteryzowało dobre natlenienie; zawartość tlenu powyżej 2 mg/l stwierdzono w warstwie naddennej.

            Jezioro było w niewielkim stopniu obciążone substancjami organicznymi - wartości BZT5 i ChZT mieściły się w granicach obowiązujących dla klasy I i II. Również stężenia biogenów, zarówno związków fosforu, jak i azotu, mieściły się w I i II klasie. Nie odpowiadająca normom była jedynie koncentracja fosforanów w warstwie naddennej. Wysoka (III klasa) była zawartość soli mineralnych w omawianym zbiorniku. Jezioro charakteryzowała niska produkcja pierwotna, o czym świadczyła  mała ilość chlorofilu „a” i sestonu.          

            Sumaryczna ocena stanu czystości wód jeziora według SOJJ wskazuje na II klasę, przy czym wskaźnik liczbowy w niewielkim stopniu przekraczał wartość dopuszczalną dla I klasy.  Dobre warunki sanitarne nie wpłynęły na wynik klasyfikacji.

            Wiosenne badania hydrobiologiczne wykazały w planktonie głównie obecność okrzemek, wśród których dominowała Tabellaria fenestrata v. fenestrata. W fitoplanktonie letnim stwierdzono dominację złotowiciowców z dominacją Dinobryon divergens.  

Jezioro jest  odporne na degradację i zostało zaliczone do I kategorii. Zdecydowana przewaga lasów w zlewni bezpośredniej przyczynia się do naturalnej odporności zbiornika.

            Dopływ do jeziora prowadzący wody z jeziora Buszenko sklasyfikowano wiosną w II klasie czystości wód płynących z uwagi na ChZT, latem odpowiadał I klasie. Stan czystości wód odpływu ze względu na stan sanitarny latem klasyfikował się w II klasie.

            Jezioro Buszno po raz pierwszy badane było w 1990 roku i zaklasyfikowano je wówczas również do II klasy czystości wód jeziorowych z takim samym wskaźnikiem liczbowym jak w roku 2000, czyli bliskim I klasie. Po raz drugi badania prowadzono w 1995 roku. W okresie pięciu lat dzielących oba cykle badawcze o klasę wzrosły stężenia azotu amonowego i chlorofilu oraz wartość przewodności elektrolitycznej. Pogorszyły się również warunki tlenowe w jeziorze. Mimo to klasa II była utrzymana za wskaźnikiem 2,07. Jakość wód jeziora Buszno w 2000, określona wskaźnikiem 1,53 świadczy o powrocie do czystości wód sprzed 10 lat.

            Jakość wód omawianego jeziora jest uzależniona m. in. od charakteru wód położonego wyżej jeziora Buszenko. Dlatego też w zlewni obu jezior nie można dopuścić do żadnych zmian, które wpływałyby na przyspieszenie naturalnego procesu starzenia się obu tych jezior.

powrót